Dom w bawarskim klasztorze

Ciekawe, czy tu znajdował się mnisi refektarz?

Zobacz również