plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać symbole w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Budujemy dom

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy szereg symboli, które przeciętnemu inwestorowi mogą nic nie mówić. Warto jednak wiedzieć, że oznaczenia działek określają także ich rodzaj, a tym samym przeznaczenie. To z kolei determinuje możliwość (lub jej brak) wybudowania na danym terenie domu czy realizacji inwestycji innego rodzaju. Jak czytać symbole zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego?

Rodzaje działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaje, a przez to i przeznaczenie działek, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest uchwalany przez radę gminy. Jeśli na danym terenie tego rodzaju akt nie obowiązuje, informacji o rodzaju i symboli działek należy szukać w decyzji o warunkach zabudowy. W MPZP spotkamy się z działkami budowlanymi, rolnymi, siedliskowymi, leśnymi, inwestycyjnymi i rekreacyjnymi. Czym się charakteryzują poszczególne obszary?

 • Działki budowlane – według MPZP to grunty przeznaczone i spełniające wszelkie wymogi pod zabudowę.
 • Działki rolne to użytki rolne przeznaczone pod działalność rolniczą, np. sady, łąki, pastwiska, pola uprawne.
 • Działki siedliskowe mają charakter zagrodowy, co oznacza, że mogą na nich powstać zarówno budynki mieszkalne, jak i o przeznaczeniu rolniczym (stodoła lub obora).
 • Działki leśne to obszary zielone nieprzeznaczone pod zabudowę.
 • Działki inwestycyjne to działki budowlane przeznaczone pod zabudowę przemysłową lub handlowo-usługową.
 • Działki rekreacyjne to tereny, na których realizowane są działania sportowo-rekreacyjne.

Symbole działek w planie zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia działek na planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie to m.in.:

 • MN – zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym;
 • MW – zabudowa mieszkaniowa o charakterze wielorodzinnym;
 • U – tereny zabudowy usługowej;
 • US – obszary przeznaczone do realizacji celów sportowo-rekreacyjnych;
 • UC – tereny pod zabudowę usługową obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 2000 metrów kwadratowych (np. centra handlowe);
 • R – grunty rolne;
 • RM – działki, na której istnieje zabudowa zagrodowa, także działki siedliskowe;
 • RU – obszary związane z produkcją rolniczą;
 • ZN – tereny zielone objęte ochronie przyrody;
 • ZL – działki leśne;
 • ZP – tereny zieleni urządzonej;
 • ZD – ogrody działkowe;
 • ZC – zieleń cmentarzy;
 • ZZ – działki zagrożone powodzią;
 • P – działki inwestycyjne, na których stoją lub mogą powstać obiekty przemysłowe typu magazynów, hal produkcyjnych, składów;
 • PG – działki obsługujące działalność górniczą.

Oprócz oznaczeń dotyczących rodzajów i przeznaczenia działek w MPZP znajdziemy również symbole:

 • KD – drogi publiczne;
 • KDW – drogi wewnętrzne, np. osiedlowe;
 • KW – szlaki komunikacji wodnej;
 • WM – wody morskie;
 • WS – wody śródlądowe, np. jeziora, rzeki, stawy;
 • E – infrastruktura elektroenergetyczna;
 • G – infrastruktura gazownictwa;
 • W – infrastruktura wodociągowa;
 • K – sieć kanalizacyjna;
 • T – infrastruktura telekomunikacji;
 • O – infrastruktura gospodarowania odpadami;
 • C – infrastruktura ciepłownictwa.

Materiał partnera

Zobacz również