Regulamin świadczenia usług publikacji ogłoszeń w serwisie werandacountry.pl

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Wydawnictwo – Wydawnictwo TE-JOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców prowadzonego przed Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384459, NIP 5213601447, REGON 142911250;
2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.werandacountry.pl lub w domenie internetowej werandacountry.pl i jej subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których przysługują prawa Wydawnictwu;
3. Regulamin – niniejszy Regulamin;
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu;
5. Konto Klienta – konto dostępne na stronie www.werandacountry.pl służące do zarządzania przez Klienta zamieszczonymi ogłoszeniami;
6. Ogłoszenie – ogłoszenie odpłatne lub ogłoszenie nieodpłatne:
6a. Ogłoszenie odpłatne– prezentacja Klienta zawierająca nazwę firmy, logo, dane kontaktowe, zdjęcia oferty (przynajmniej 1). Ogłoszenie nie może zostać zmienione na inną firmę lub produkt w trakcie jego publikacji. W trakcie trwania publikacji można zmienić zdjęcia w Ogłoszeniu bądź uaktualnić dane kontaktowe;
6b. Ogłoszenie nieodpłatne – informacja o chęci nabycia usług lub towarów przez Klienta, zamieszczana po akceptacji Wydawnictwa, za którą nie jest pobierana odpłatność. Ogłoszenie nieodpłatne jest zamieszczane na okres od 1 do 12 miesięcy.
7. Formularz Online – formularz dostępny na stronie www.werandacountry.pl służący do zakładania Wizytówki;
8. Usługa – odpłatna publikacja Ogłoszenia Klienta, zgodna ze złożonym Zamówieniem, w Serwisie przez okres czasu odpowiadający wybranej opcji;
9. Zamówienie - indywidualnie wypełniony przez Klienta Formularz Online wraz z potwierdzeniem dokonania płatności za usługę na rzecz Wydawnictwa (dotyczy jedynie Ogłoszeń odpłatnych). W przypadku dokonania płatności kartą płatniczą, Wydawnictwo otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności automatycznie po autoryzacji transakcji dokonanej kartą płatniczą;
10. Internetowy Kanał Sprzedaży – forma świadczenia Usługi Elektronicznej bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem Serwisu poprzez stronę www.werandacountry.pl.
11. Wyszukiwarka ogłoszeń – narzędzie służące do przeglądania Ogłoszeń znajdujących się w Serwisie w sekcjach: Żywność, Rękodzieło i meble, Nieruchomości, Agroturystyka, Inne.
12. Ogłoszenie odpłatne 1 miesiąc – Ogłoszenie Klienta z nazwą miejsca, firmy lub przedmiotu, adresem i opisem prezentowany w Serwisie przez 1 miesiąc wraz ze zdjęciami (od 1 do 10 zdjęć) oferty.
13. Ogłoszenie odpłatne 3 miesięce – Ogłoszenie Klienta z nazwą miejsca, firmy lub przedmiotu, adresem i opisem prezentowany w Serwisie przez 3 miesiące wraz ze zdjęciami (od 1 do 10 zdjęć) oferty.
14. Ogłoszenie odpłatne 12 miesięcy - Ogłoszenie Klienta z nazwą miejsca, firmy lub przedmiotu, adresem i opisem prezentowany w Serwisie przez 12 miesięcy wraz ze zdjęciami (od 1 do 10 zdjęć) oferty.

§2 Postawnowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych przez Wydawnictwo na stronach Serwisu, w szczególności:
a. określa zasady publikacji Ogłoszeń poprzez Internetowy Kanał Sprzedaży,
b. określa formy płatności za publikację Ogłoszeń płatnych oraz za inne produkty sprzedażowe,
c. określa zasady określające dopuszczalną treść Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie oraz skutki prawne zamieszczenia Ogłoszeń,
d. określa zasady dostępu do wszystkich Ogłoszeń zamieszczonych na wybranych stronach Serwisu.
2. Umowa zlecenia publikacji Ogłoszeń wchodzi w życie z dniem wpłynięcia płatności na konto Wydawnictwa. Dzień wpłynięcia płatności na konto Wydawnictwa jest równoznaczny z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia w Serwisie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn zm.); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002.141.1176 z późn. zm.);

§3 Zobowiązania i odpowiedzialność Wydawnictwa

1. Wydawnictwo zobowiązuje się i jest odpowiedzialne za:
a. Publikację Ogłoszeń zamieszczonych zgodnie z Regulaminem - w ciągu 1 dnia roboczego od momentu autoryzacji płatności za usługę (dokonaną kartą płatniczą lub przelewem online.) - w przypadku Ogłoszeń odpłatnych lub od akceptacji Wydawnictwa – w przypadku Ogłoszeń nieodpłatnych. Jeśli Zamówienie zostanie złożone w przeddzień lub w czasie dnia wolnego od pracy, termin publikacji upływa pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia do momentu otrzymania poprawnego (czytelnego, zgodnego z Zamówieniem) potwierdzenia realizacji przelewu bankowego.
b. Publikację Ogłoszeń zamawianych przez Internetowy Kanał Sprzedaży bez przesyłania do akceptacji Klienta. Klient może nanosić poprawki w treści Ogłoszeń w trakcie składania zamówienia przez Formularz Online lub w trakcie publikacji ogłoszenia, przy czym:
- poprawki w treści opublikowanego Ogłoszenia (gdy ogłoszenie ma status „Aktualne"), wykluczające nazwę firmy czy produktu, Klient wprowadza samodzielnie przez Konto Klienta. Błędy znajdujące się w polach nieedytowalnych dla Klienta należy zgłosić na adres: e-weranda@werandacountry.pl
- Wydawnictwo zastrzega sobie odmowę zmiany nazwy firmy, w opublikowanym Ogłoszeniu  zgodnie z §1 ust. 6 Regulaminu. Istnieje możliwość usunięcia ogłoszenia, jednak bez zwrotu opłaty.
- Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość edycji i publikacji Ogłoszenia wprowadzonej przez Formularz Online bez powiadomienia Klienta w sytuacji, gdy:
• nazwa firmy lub przedmiotu lub miejsca nie jest zawarta w mianowniku (następuje zmiana nazwy stanowiska na mianownik) lub
• nazwa firmy lub przedmiotu jest dwuczłonowa i zawiera ukośnik „/", przecinek „,", spójnik „i" – następuje zmiana ww. znaków na myślnik, lub
• kategorie wyszukiwania przypisane do Ogłoszenia nie są zgodne z wymaganiami i z opisem działalności firmy lub przedmiotu lub miejsca – następuje przypisanie kategorii zgodnych z treścią Ogłoszenia.
- w przypadku edycji pól „nazwa firmy" dotyczących nie wymienionych wyżej sytuacji, Wydawnictwo przesyła poprawione Ogłoszenie do akceptacji Klienta lub informację o koniecznych zmianach na adres poczty elektronicznej Klienta,
c. opublikowanie i utrzymywanie Ogłoszenia zakupionego przez Klienta w odpowiednim czasie zgodnym ze złożonym Zamówieniem,
2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub natychmiastowego przerwania publikacji Ogłoszenia, w momencie gdy Klient zalega z płatnościami na rzecz Wydawnictwa lub gdy treść Ogłoszenia nieodpłatnego nie została zaakceptowana przez Wydawnictwo.
3. W Serwisie nie mogą znajdować się powtarzające się Ogłoszenia (ten sam Klient, ta sama nazwa firmy, miejsca, przedmiotu). Ogłoszenia wprowadzone ponownie nie będą realizowane lub będą usuwane z Serwisu (usuwane są Ogłoszenia, które zostały zamieszczone z późniejszą datą).
4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień nieopłaconych przez Klienta w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych rejestrowych firmy lub osoby fizycznej podanych w trakcie zakładania Konta Klienta. W przypadku podania danych rejestrowych niezgodnych ze stanem faktycznym, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta, w sytuacji gdy Klient nie udzieli stosownych wyjaśnień, bez wcześniejszego powiadomienia.
6. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 5 powyżej zwrot uiszczonej opłaty następuje na wniosek Klienta.
7. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku opóźnień rozpoczęcia publikacji Ogłoszenia w Serwisie lub przerw w jej prezentacji, chyba że takie opóźnienie lub przerwa nastąpiła z winy Wydawnictwa.

§4 Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta

1. Klient zobowiązuje się do:
a. umieszczania tylko i wyłącznie własnych Ogłoszeń zgodnych z profilem Konta Klienta;
b. kategoryzacji Ogłoszeń w Formularzu Online zgodnie się treścią publikowanego Ogłoszenia. Kategoryzacja Ogłoszenia powinna być zgodna z wymaganiami i z opisem działalności firmy wskazanym w Ogłoszeniu. W przypadku nie stosowania się do powyższej zasady, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do poprawienia błędnie skategoryzowanego Ogłoszenia lub przerwania jej publikacji;
c. nie publikowania informacji niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu;
d. korzystania z Serwisu i Konta Klienta za pomocą przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Werandacountry.pl. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy korzystaniu z przeglądarek, dla których Serwis oraz Konto Klienta nie zostały zoptymalizowane;
e. terminowego przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu lub fakturze VAT,
f. udzielenia licencji do zdjęć.
2. Klient jest odpowiedzialny za:
a. treść Ogłoszenia oraz konsekwencje umieszczenia informacji w Ogłoszeniu, w szczególności odpowiada za posiadanie prawa do posługiwania się nazwą firmy Klienta umieszczoną w Ogłoszeniu. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia ani ochronę firmy Klientów zamieszczanych w Ogłoszeniach publikowanych w Serwisie;
b. posiadanie majątkowych praw autorskich do materiałów podlegających zamieszczaniu w ramach Ogłoszenia: w szczególności do zdjęć, planów, koncepcji, logo, nazwy itp.,
c. udostępnienie osobom trzecim loginu użytkownika i hasła do Formularza Online oraz powstałych w związku z tym konsekwencji;

§5 Warunki płatności

1. Płatności za Usługi oferowane przez Internetowy Kanał Sprzedaży są realizowane przez eCard.
Dostępne są następujące formy płatności:
a) Karty:
•    Visa,
•    Visa Electron
•    MasterCard
•    Maestro
•    MasterCard Electronic  
b) e-Przelewy:
•    Płacę z Inteligo (Inteligo)
•    mTransfer (mBank)
•    MultiTransfer (MultiBank)
•    Płać z Nordea (Nordea)
•    Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
•    Przelew z BPH (Bank BPH)
•    Pekao24Przelew (Bank Pekao)
•    Płać z ING (ING Bank Śląski)
•    Płacę z iPKO (PKO BP)
•    Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy)
•    Płacę gotówką z Unikasą (Citibank Handlowy)
•    Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
•    Millennium (Millennium Bank)
•    Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
•    MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
•    Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank)
•    Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
•    Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)
•    Płać z Alior Sync (Alior Sync)
•    DB Transfer (Deutsche Bank PBC)

Set 01 610na63
2. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługę jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona w tym regulaminie.
Publikacja ogłoszenia na 1 miesiąc - 50 zł brutto
Publikacja ogłoszenia na 6 miesięcy - 150 zł brutto
Publikacja ogłoszenia na 12 miesięcy – 450 zł brutto
Wyróżnienie ogłoszenia opublikowanego na 1 miesiąc – dodatkowo 5 zł brutto
Wyróżnienie ogłoszenia opublikowanego na 12 miesięcy – dodatkowo 50 zł brutto
W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługę mogą określać szczegółowe warunki danej promocji.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wydawnictwo jest realizacja Zamówienia.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia płatności do Wydawnictwa, nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca.
5. W przypadku, gdy Klient zalega z płatnością, Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do automatycznego wycofania Ogłoszenia z Serwisu. Nie zwalnia to Klienta z płatności wynagrodzenia określonego w fakturze VAT w części proporcjonalnej do czasu w jakim Usługa była wykonywana.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Zamówień są ważne przy zachowaniu formy przewidzianej przy składaniu Zamówienia.
7. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6 Dane osobowe

1. Klient Serwisu będący osobą fizyczną, podczas korzystania Usługi przekazuje Wydawnictwu swoje dane osobowe umożliwiające z nim kontakt. Zezwala tym samym na przetwarzanie ich przez Wydawnictwo TE-JOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako administratora danych w celach związanych ze świadczoną Usługą.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo w celu informowania Klienta o nowych usługach oraz promocjach oferowanych w ramach Serwisu.
7. Klienci maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 
zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7 Reklamacje i rozwiązanie umowy

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację nierzetelnego wykonania przez Wydawnictwo Usługi w terminie 14 dni od daty zakończenia publikacji Ogłoszenia.
2. Reklamacje należy zgłaszać pod adres e-mail: e-weranda@werandacountry.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres: Wydawnictwo TE-JOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa,
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
4. W przypadku pozytywnej reklamacji przy płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na tę kartę.
5. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni, z wyjątkiem:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
b. dotyczących nagrań audio-wizualnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f. dostarczania prasy, usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, do usunięcia Ogłoszenia oraz do ograniczenie funkcjonalności Klienta Serwisu, który narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub działa w sposób szkodliwy dla Serwisu i innych jego użytkowników. W wyżej wymienionych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty i rekompensaty za umieszczone Ogłoszenie.

§8 Zamieszczane materiały

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń.
2. Klient zapewnia, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Ogłoszenia, stanowią jego własność bądź posiada stosowne licencje, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
3. Klient gwarantuje, że publikacja zamieszczonych w Ogłoszeniu materiałów nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, dóbr lub innych uprawnień osób trzecich oraz nie będzie powodować powstania jakichkolwiek roszczeń i należności ze strony osób trzecich.
4. Klient zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub pretensji w związku z publikacją całości lub jakiejkolwiek części materiałów w ramach Ogłoszenia:
1) zaspokoi we własnym zakresie i na swój koszt takie roszczenia lub pretensje osoby trzeciej, albo
2) na żądanie Wydawnictwa o toczącym się sporze sądowym między Wydawnictwem a osobą trzecią przystąpi do takiego sporu po stronie Wydawnictwa
5. W przypadku prawomocnego zasądzenia od Wydawnictwa jakichkolwiek roszczeń niemajątkowych lub majątkowych z tytułu publikacji w ramach Ogłoszenia materiałów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Klient zobowiązuje się zwrócić Wydawnictwu całość kosztów zaspokojenia roszczeń niemajątkowych oraz zasądzone od Wydawnictwa koszty sądowe jak też kwotę zasądzonych od Wydawnictwa roszczeń pieniężnych, w tym odsetek.
6. Klient wyraża zgodę na marketingowe wykorzystanie przez Wydawnictwo fragmentów bądź całości zamieszczonej przez Klienta Ogłoszenia, w szczególności poprzez umieszczanie Ogłoszeń lub wykorzystanych w nich materiałów (w tym zdjęć, projektów, aranżacji itp.) na innych stronach www lub portalach których Wydawnictwo jest właścicielem, a także w ramach profili na portalach społecznościowych (np. Facebook).
7. Treść zamieszczanego Ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
8. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
9. Zabrania się umieszczania w treści Ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
10. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
11. W wypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia której publikacja została zlecona Wydawnictwu narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, Wydawnictwo ma prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
12. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści Ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
13. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Klienta Wydawnictwo może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować Konto Klienta.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wydawnictwo nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Klienta.
2. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
3. Regulamin niniejszy może być zmieniany przez Wydawnictwo. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Klientów o zmianach.