ryzyko kredytowe

Wszystko, co musisz wiedzieć o ryzyku kredytowym

Budujemy dom

Ryzyko kredytowe to nic innego jak zagrożenie, że kredytobiorca nie będzie spłacał wziętego kredytu w uzgodniony sposób. Wpływ na nie ma szereg czynników, np. waluta, w której kredyt został udzielony lub jego suma. Z perspektywy banku bardzo ważna jest tutaj historia kredytowa banku. Zaciągając taki kredyt, nie zwracamy uwagę na drugą stronę medalu, którą w tym przypadku jest bank. Tymczasem bank zawsze ryzykuje udzielając nam kredytu. Istnieje prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Co to jest ryzyko kredytowe? Jak je oceniać? Jak jest zabezpieczane? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule. 

Co to jest ryzyko kredytowe? 

Banki, które udzielają na co dzień kredytów, ponoszą ryzyko tego, że klienci nie będą spłacać swoich zadłużeń. To jest właśnie ryzyko kredytowe. Przykładem może tutaj być klient, który zaciąga kredyt i nie oddaje rat w terminie, co wskazuje na prawdopodobieństwo, że klient nie spłaca swoich długów względem banku według ustalonych terminów. Kredytobiorca, który zwleka ze spłacaniem zobowiązań lub ten, który zaniechał ich spłaty całkowicie, powoduje straty dla banku.

Kiedy instytucja finansowa pożycza Ci pieniądze, w mniejszym lub większym stopniu ryzykuje tym, że nie oddasz jej terminowo długu lub nie zrobisz tego wcale. Jeśli to ryzyko będzie wysokie – bank w ogóle nie udzieli kredytu. 

Z drugiej strony Ty również ponosisz ryzyko kredytowe w momencie zaciągania kredytu. Nawet jeśli w danym momencie jesteś pewny, że będziesz spłacać zobowiązania kredytowe. W przyszłości sytuacja materialna może się zmienić, nigdy przecież nie wiadomo czy nie stracisz pracy lub Twoja firma nie przestanie prosperować tak dobrze jak do tej pory. 

Jak oceniać ryzyko kredytowe?

Cała procedura oceny ryzyka kredytowego jest stałym elementem procesu, a poprzedza on przyznanie środków. Wynika to z przepisów oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, które w znaczny sposób regulują sposób działania aktywnych na rynku banków. Jest to wielostopniowy mechanizm, który zakłada weryfikację następujących komponentów: 

  • Historia kredytowa – jest podstawowym źródłem informacji o kredytobiorcy i pozyskiwany jest z raportu BIK. Można z nim znaleźć dane dotyczące podejmowanych wcześniej zobowiązań finansowych. Są to przede wszystkim zaciągane w przeszłości kredyty. Zła historia kredytowa uniemożliwi uzyskanie środków. Co ważne – nie dotyczy to sytuacji bieżącej.
  • Zdolność kredytowa – ryzyko kredytowe jest oczywiście ściśle powiązane z kwestią możliwości finansowych klienta. Te są rozpatrywane pod wieloma kontami. Bank stara się ocenić bieżącą sytuację, jak również stara się określić, w jaki sposób budżet konsumenta będzie się zmieniał podczas okresu kredytowania.

Posiadasz kilka kredytów, a ich raty są za duże, aby Twój budżet je udźwignął? Koniecznie sprawdź ranking kredytów konsolidacyjnych, który znajdziesz na: akredo.pl/kredyty/kredyt-konsolidacyjny/ranking-kredytow-konsolidacyjnych

Modele scoringu kredytowego

Model scoringowy pozwala na ocenę rozsądności przydzielenia kredytu klientowi, a opiera się on o ocenę: 

  • chęci terminowej spłaty,
  • opisaniu scenariusza dotyczącego rozwoju finansowego klienta,
  • chęci terminowej spłaty wyrażonej w długoterminowej perspektywie czasowej.

Jakie są plusy korzystania z metody scoringowej? Najważniejszym jest poprawienie zysków i ograniczenie ryzyka w portfelu kredytowym. Przyspiesza on również decyzję polegającą na sprawiedliwym przydzieleniu kredytu lub nie udzielenie go nieodpowiednim osobom. Kolejną zaletą jest zredukowanie obciążeń finansowych wynikających z mniej zaawansowanych sposobów oceny. 

W skład oceny wchodzi sam klient, jak również składany przez niego wniosek. Wnioskowanie odbywa się w kontekście oceny statusu finansowego oraz pozycji społecznej. W jej skład wchodzi również płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, zarobki, itp. Istnieje również scoring behawioralny, który jest stosowany w kontekście klientów od dawna będących klientami banku. Ocenia on zachowania klienta wyrażone w parametrach związanych z jego rachunkiem. 

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym

Zarządzanie ryzykiem kredytowym składa się z czterech etapów: Identyfikacja ryzyka, jego pomiar, sterowania ryzykiem oraz kontroli i monitoringu ryzyka. Zasadami ograniczania ryzyka kredytowego są: 

  • określenie polityki kredytowej,
  • określenie docelowej dywersyfikacji portfela, czyli zróżnicowania ilościowego i jakościowego udzielanych kredytów,
  • zlecenie zewnętrznej kontroli stosowanych metod ograniczania ryzyka kredytowego,
  • stworzenie struktury organizacyjnej pozwalającej na podział obowiązków i uprawnień podczas przydzielania kredytów,
  • zatrudnienie kompetentnych osób na konkretnych stanowiskach.

Zabezpieczanie ryzyka kredytowego

Zabezpieczenie kredytu to działanie zmierzające do zagwarantowania bankowi możliwości skutecznej windykacji należności od kredytobiorcy, czemu służą różnego rodzaju zabezpieczenia. Kredyt hipoteczny jest zabezpieczony poprzez zastawienie hipoteki na nieruchomości. Kredyt konsolidacyjny czy kredyt gotówkowy mogą mieć inne zabezpieczenia, na przykład zastaw bankowy na rzeczach ruchomych, których zakup jest finansowany z takiego kredytu. 

Materiał partnera