Jak kupić siedlisko?

Jak kupić siedlisko, gdy nie jesteś rolnikiem? Podpowiadamy, co zrobić

Budujemy dom

Przepisy utrudniają kupno wiejskiego siedliska uciekinierom z miasta. Ale nie jest to niemożliwe. Kto może kupić siedlisko i jak to zrobić nie będąc rolnikiem?

Jesteś zmęczony miastem i marzy ci się zakup działki rolnej lub siedliska gdzieś na uboczu, z dala od zgiełku? To możliwe, ale inwestycja wymaga doświadczonego prawnika lub agenta i zgłębienia przepisów oraz sprawdzenia wielu szczegółów. Zarówno ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jak niektóre zapisy o ochronie przyrody, nie sprzyjają miastowym „wieśniakom”.

Kto może kupić działkę rolną na siedlisko?

Znowelizowana ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakłada, że nieruchomości rolne o powierzchni powyżej hektara może kupić wyłącznie rolnik indywidualny i to taki, który ma kwalifikacje rolnicze (wykształcenie i staż w prowadzeniu gospodarstwa). Rolnik musi co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, w której znajduje się przynajmniej jedna z działek jego gospodarstwa. Grunt z zabudowaniami nie może przekraczać 0,5 ha, a działka rolna nie może być większa niż 0,3 ha. Wydzielenie z dużego pola działki mniejszej niż 0,3 ha możliwe jest tylko wtedy, jeśli zostanie ona przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Upraszczając – mieszczuch, powinien szukać działek rolnych niezabudowanych o powierzchni do 0,3 ha lub zabudowanych do 0,5 ha.

Siedlisko pod lasem - czy zbudujesz tam dom?

Pułapką może okazać się bezpośrednie sąsiedztwo lasu, który może uniemożliwić budowę czy rozbudowę domu. Przeszkodą mogą być wymogi bezpieczeństwa pożarowego, przewidziane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Przewidują one, że minimalna odległość pomiędzy projektowanym budynkiem a granicą lasu powinna wynosić 12 m, gdy dom ma ściany i pokrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia albo 16 m, gdy dom ma ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień (np. jest drewniany). Odległości te trzeba zachować w przypadku, gdy las nie istnieje, ale grunt jest oznaczony w ewidencji symbolem „Ls” lub przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest leśne. Nawet z bliskości rzeki nie zawsze można się cieszyć. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie można budować nowych obiektów w pasie 100 m od linii brzegów rzeki. Choć na działce, którą kupujemy, ziemia jest sucha jak wiór, to budowa domu nie wchodzi w grę, ponieważ, zgodnie z mapą hydrologiczną (sporządzoną np. 10 lat temu), płynie tam rzeczka. O inwestycjach może zapomnieć również osoba, która kupiła siedlisko czy działkę na terenie parku narodowego (jest to możliwe tylko wtedy, jeśli dyrektor parku nie skorzysta z prawa pierwokupu). Przepisy zakazują budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku albo rezerwatu. Zakaz dotyczy nawet tych niewymagających ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, a także obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową.

Jak odrolnić działkę?

Osoby szukające azylu na wsi mogą próbować kupić działkę siedliskową z pozwoleniem na budowę od osoby, która jest rolnikiem. Teoretycznie nie ma przeszkody, aby osoba niebędąca rolnikiem kupiła działkę siedliskową z wydanym już pozwoleniem. Zgodnie z ustawą prawo budowlane, pozwolenie takie może zostać przeniesione na nowego właściciela. Z przepisów wynika, że organ architektoniczno-budowlany nie może odmówić zmiany adresata takiej decyzji, jeśli zostanie złożony odpowiedni wniosek zawierający załączniki takie jak: zgoda strony, której pozwolenie zostało wydane; oświadczenie osoby, na którą ma być przeniesione pozwolenie na budowę o tym, że może dysponować nieruchomością; oświadczenie osoby, na którą pozwolenie ma być przeniesione, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu na budowę. Niektóre starostwa nie chcą się na to godzić, twierdząc, że jest to sposób na ominięcie przepisów. Łatwiejsze i prostsze jest kupno działki siedliskowej z już wybudowanym domem (osoba niebędąca rolnikiem zobowiązana jest do wyłączenia gruntu spod produkcji rolnej). Jest to procedura administracyjna, rozpoczynana na wniosek zainteresowanej strony. Przed złożeniem dokumentu trzeba sprawdzić w gminie, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli tak, należy złożyć wniosek o zmianę jej przeznaczenia z rolnego na budowlane. Pozytywna odpowiedź oznacza wprowadzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania. Należy jednak pamiętać, że jeśli w efekcie zmiany charakteru działki jej wartość wzrośnie, urząd może obciążyć jej właściciela opłatą planistyczną, która jednak nie może przekroczyć 30 procent kwoty, stanowiącej wzrost.
Jeśli działka nie jest objęta planem, wówczas trzeba wystąpić o ustalenia warunków zabudowy. Wniosek składamy w urzędzie, a odpowiedź będzie udzielona w ciągu 14 dni. Jeśli do tego czasu wnioskodawca jej nie dostanie, uznaje się, że jest pozytywna. Przy odrolnieniu wpływ ma przede wszystkim klasa gruntów. Odrolnić można w zasadzie wyłącznie grunty najsłabszej jakości, dlatego też trzeba sprawdzić w wypisie z rejestru gruntów starostwa, z jaką klasą bonitacyjną mamy do czynienia. co może kupić osoba, która nie jest rolnikiem Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby niebędące rolnikami mogą kupić grunty: •nieruchomość rolną o powierzchni poniżej 0,3 ha bez żadnych warunków; •nieruchomość rolną o powierzchni od 30 arów do 99,99 arów, w przypadku gdy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu; •nieruchomość rolną o powierzchni 1 ha i większą, w przypadku gdy KOWR udzieli zgody na jej zakup; •nieruchomość rolną o powierzchni do 0,5 ha zabudowaną wybudowanym przed 31.04.2016 roku budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym (w ramach obszaru do 0,5 ha możliwość kupna poza działką z budynkami także gruntów przyległych, które umożliwiają właściwe wykorzystanie budynku i uprawę przydomowego ogródka, jeżeli te grunty tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i nie są wyłączone z produkcji rolnej). KOWR może wydać zgodę na zakup nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną, jeśli sprzedający i kupujący wykażą, że: •nie ma możliwości sprzedania ziemi rolnikowi bądź innemu podmiotowi uprawnionemu do nabycia gruntu rolnego, •nabywca zobowiąże się do prowadzenia działalności rolnej na kupionej ziemi, •nie dojdzie do dużej koncentracji gruntów rolnych.

Jak kupić siedlisko pod lasem?

Jakie siedlisko kupisz, nie będąc rolnikiem?

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby niebędące rolnikami mogą kupić grunty:

  • nieruchomość rolną o powierzchni poniżej 0,3 ha bez żadnych warunków;
  • nieruchomość rolną o powierzchni od 30 arów do 99,99 arów, w przypadku gdy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu;
  • nieruchomość rolną o powierzchni 1 ha i większą, w przypadku gdy KOWR udzieli zgody na jej zakup;
  • nieruchomość rolną o powierzchni do 0,5 ha zabudowaną wybudowanym przed 31.04.2016 roku budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym (w ramach obszaru do 0,5 ha możliwość kupna poza działką z budynkami także gruntów przyległych, które umożliwiają właściwe wykorzystanie budynku i uprawę przydomowego ogródka, jeżeli te grunty tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i nie są wyłączone z produkcji rolnej). KOWR może wydać zgodę na zakup nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną, jeśli sprzedający i kupujący wykażą, że:
  • nie ma możliwości sprzedania ziemi rolnikowi bądź innemu podmiotowi uprawnionemu do nabycia gruntu rolnego,
  • nabywca zobowiąże się do prowadzenia działalności rolnej na kupionej ziemi,
  • nie dojdzie do dużej koncentracji gruntów rolnych.

TEKST: JADWIGA MARCIŃSKA  ZDJĘCIA: shutterstock, unsplash